Meniu Uždaryti

Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose, organizacijose nuostatai

 

PATVIRTINTA
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento direktoriaus
2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1-404

 

GAISRINĖS SAUGOS ŽENKLŲ NAUDOJIMO ĮMONĖSE, ĮSTAIGOSE IR ORGANIZACIJOSE NUOSTATAI

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatai (toliau – nuostatai) nustato minimalius gaisrinės saugos ženklų ir jų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose reikalavimus, gaisrinės saugos ženklų reikšmę, formą, spalvas, taip pat įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų pareigas įrengti šiuos ženklus.
 2. Nuostatai parengti pagal Europos Sąjungos direktyvą 92/58/EEC dėl minimalių reikalavimų įrengiant darbo saugos ir (arba) sveikatos apsaugos ženklus ir pagal Lietuvos standartus LST ISO 7010:2012 „Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos ženklai. Registruoti saugos ženklai (tapatus ISO 7010:2011)“ ir LST ISO 3864-1:2011 „Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos ženklai. 1 dalis. Saugos ženklų ir saugos ženklinimo projektavimo principai (tapatus ISO 3864-1:2011).“;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-118, 2013-04-18, Žin., 2013, Nr. 42-2099 (2013-04-24), i. k. 113231GISAK0001-118

 

 1. Šių nuostatų reikalavimai yra privalomi visoms Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, kitiems ūkio subjektams (toliau – įmonės), kuriuose darbo santykiai grindžiami Darbo sutarties įstatymu ir kitais darbo santykius reglamentuojančiais teisės aktais.
 2. Šie nuostatai nereglamentuoja pavojingų medžiagų pavojaus klasę nurodantiems ženklams nustatytų reikalavimų.

 

 1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

 1. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos:

5.1. gaisrinės saugos ženklai – vaizdiniai ženklai (toliau – ženklai), teikiantys informaciją arba nurodymus vaizdiniu ženklu, spalva apie konkretų objektą, veiklą, situaciją, gaisrinės saugos reikalavimus;

5.2. evakuacijos krypties (saugių sąlygų) ženklai – ženklai, nurodantys saugios žmonių evakuacijos gaisro arba jo kilimo pavojaus atveju kryptį;

5.3. gaisrinės įrangos ženklai – ženklai, nurodantys gaisro gesinimo įrenginių bei priemonių įrengimo ar išdėstymo vietas;

5.4. informacijos ženklai – ženklai, teikiantys vaizdinę informaciją apie tam tikrus objektui nustatytus gaisrinės saugos reikalavimus;

5.5. draudžiamieji ženklai -ženklai, draudžiantys elgtis taip, kad kiltų pavojus arba jis būtų sukeltas;

5.6. įspėjamieji ženklai – ženklai, kurie įspėja apie riziką arba pavojų;

5.7. vaizdinis ženklas – ženklas, kuris geometrinės formos, spalvos ir piešinio arba piktogramos deriniu teikia tam tikrą informaciją ir kuris įrengiamas matomoje vietoje, pakankamai gerai apšviestas;

5.8. saugos spalva – spalva, kuriai suteikiama atitinkama saugos reikšmė;

5.9. grafinis simbolis arba piktograma – ant ženklo pavaizduota iliustracija, kuri apibūdina situaciją arba nustato tam tikrą elgesį;

5.10. šviesinis ženklas – ženklas, kurio šviesą skleidžiantis įtaisas, pagamintas iš permatomos arba šviesą praleidžiančios medžiagos ir apšviestas iš vidaus arba užpakalinės sienelės ir atrodo kaip šviečiantis paviršius;

5.11. jungtinis ženklas -ženklas, ant kurio pavaizduotos dvi ar daugiau piktogramos;

5.12. sudėtinis ženklas – ženklas, kurį sudaro du ar daugiau įvairios paskirties gaisrinės saugos ženklų, išdėstytų ant to paties laikiklio.

 

III. ĮMONIŲ VADOVŲ PAREIGOS

 

 1. Įmonių vadovai privalo įrengti gaisrinės saugos ženklus ten, kur to reikia pagal galiojančius teisės aktus, ir užtikrinti, kad jų įmonėje būtų pakankamai, kad jie būtų prižiūrimi ir tinkamai eksploatuojami.
 2. Vadovai privalo apmokyti ir instruktuoti įmonės valstybės tarnautojus ir darbuotojus dėl gaisrinės saugos ženklų taikymo įmonėje.

Mokymo metu turi būti gerai išaiškinta ženklų reikšmė, jų vaizdinės informacijos prasmė, taip pat kaip elgtis įprastais bei ekstremaliais atvejais.

 1. Įmonių vadovai gali priimti ir taikyti griežtesnius, negu išdėstyti šiuose nuostatuose, reikalavimus, garantuojančius geresnę darbuotojų saugą, ypač atsižvelgiant į techninę pažangą.

 

 1. MINIMALŪS BENDRIEJI REIKALAVIMAI GAISRINĖS SAUGOS ŽENKLAMS IR JŲ NAUDOJIMUI ĮMONĖSE

 

 1. Naudojami gaisrinės saugos ženklai:

9.1. evakuacijos krypties (saugių sąlygų) ženklai (1 priedas).

Esminiai požymiai: stačiakampio arba kvadrato forma, balta piktograma žaliame fone (žalia saugos spalva turi užimti ne mažiau kaip 50 proc. ženklo ploto);

9.2. gaisrinės įrangos ženklai (2 priedas).

Esminiai požymiai: kvadrato forma, balta piktograma raudoname fone (raudona saugos spalva turi užimti ne mažiau kaip 50 proc. ženklo ploto);

9.3. informacijos ženklai (3 priedas).

Esminiai požymiai: kvadrato forma, balta piktograma mėlyname fone (mėlyna saugos spalva turi užimti ne mažiau kaip 50 proc. ženklo ploto);

9.4. draudžiamieji ženklai (4 priedas).

Esminiai požymiai: skritulio forma, juoda piktograma baltame fone, raudona žiedinė juosta, raudona įstriža juosta (iš kairės viršaus į dešinės apačią 45 laipsnių kampu) (raudona saugos spalva turi užimti ne mažiau kaip 35 proc. ženklo ploto);

9.5. įspėjamieji ženklai (5 priedas).

Esminiai požymiai: lygiakraščio trikampio forma, juoda piktograma geltoname fone, juodas trikampis apvadas (geltona saugos spalva turi užimti ne mažiau kaip 50 proc. ženklo ploto).

 1. Įmonėse taip pat gali būti naudojami jungtiniai ir sudėtiniai gaisrinės saugos ženklai:

10.1. jungtinis ženklas – ženklas, ant kurio pavaizduotos dvi ar daugiau piktogramos, norint perteikti išsamesnę informaciją (pavyzdžiui, 1 priede nurodyti evakuacijos krypties ženklai 1.5-1.11);

10.2. sudėtinis ženklas – ženklas, kurį sudaro du ar daugiau įvairios paskirties gaisrinės saugos ženklų, išdėstytų ant to paties stačiakampio laikiklio. Jis įrengiamas tose vietose, kur vienu metu galimi keli skirtingo pobūdžio pavojai.

 1. Ženklų piktogramos turi būti paprastos ir turėti tik esmines detales. Jos gali nežymiai skirtis arba būti detalesnės, negu pateiktos šių nuostatų 1–5 prieduose, jei dėl tokių skirtumų bei pakeitimų piktogramų reikšmė nepakis ir liks suprantama.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-118, 2013-04-18, Žin., 2013, Nr. 42-2099 (2013-04-24), i. k. 113231GISAK0001-118

 

 1. Evakuacijos krypties (saugių sąlygų) ženklai turi būti fotoliuminescenciniai arba šviesiniai. Fotoliuminescencinių ženklų skaistis nustatomas bandymais laboratorijoje: praėjus 10 minučių nuo ne mažesnio nei 1000 lx šviesos srauto stiprumo 5 minučių trukmės poveikio skaistis turi būti ne mažesnis nei 140 mcd/m2, praėjus 60 minučių – ne mažesnis nei 20 mcd/m2.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-118, 2013-04-18, Žin., 2013, Nr. 42-2099 (2013-04-24), i. k. 113231GISAK0001-118

Nr. 1-224, 2014-06-04, paskelbta TAR 2014-06-04, i. k. 2014-06150

 

 1. Ženklai turi būti pagaminti iš smūgiams ir atmosferos veiksniams atsparių medžiagų, tinkamų aplinkai, kurioje jie naudojami.
 2. Ženklų matmenys ir kolorimetrinės bei fotometrinės savybės turi būti tokios, kad ženklai būtų aiškiai matomi ir lengvai suprantami.
 3. Ženklai turi būti įrengti reikiamame aukštyje ir tinkamu regėjimui kampu, pakankamai apšviestoje ir lengvai prieinamoje bei matomoje vietoje. Jų matmenys nustatomi pagal 6 priede pateiktą metodiką.
 4. Ženklo matomumo neturi mažinti kitos paskirties ženklai.
 5. Ženklai turi būti geros būklės, tinkamai apipavidalinti ir išdėstyti, jų turi būti pakankamas skaičius.
 6. Šviesiniai gaisrinės saugos ženklai privalo turėti avarinį energijos šaltinį, užtikrinantį ženklo veikimą dingus elektros įtampai. Būtina periodiškai tikrinti, ar šviesiniai ženklai gerai ir efektyviai veikia.
 7. Šviesinio ženklo skleidžiama šviesa, atsižvelgiant į naudojimo sąlygas, turi aiškiai skirtis nuo aplinkos. Ženklo šviesa neturi akinti, tačiau ji neturi būti ir per silpna, kad nebūtų prastai matomas ženklas.
 8. Ženklai būti periodiškai valomi, prižiūrimi, tikrinami ir taisomi, o prireikus keičiami naujais, kad būtų išsaugotos pagrindinės savybės ir (arba) veikimo principas.
 9. Gaisrinės saugos ženklai turi būti pašalinti, kai pasikeitusi situacija įmonėje nebekelia pavojaus.

______________

 

Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse,

įstaigose ir organizacijose nuostatų

1 priedas

 

EVAKUACIJOS KRYPTIES (SAUGIŲ SĄLYGŲ) ŽENKLAI

 

Eil. Nr. Ženklas Forma ir spalva Pavadinimas Naudojimas
 

1.1

 

 

 

 

 

Kvadratas

Žalia ir balta

 

 

Evakuacinis išėjimas į kairę

 

Virš durų evakuaciniuose išėjimuose

 

1.2

 

 

 

 

 

 

 

Kvadratas

Žalia ir balta

 

 

 

 

 

Evakuacinis išėjimas į dešinę

 

Virš durų evakuaciniuose išėjimuose

 

1.3

 

 

 

 

 

 

 

Kvadratas

Žalia ir balta

 

 

 

Krypties rodyklė

(pasukimas kas 900)

 

Evakuacijos keliuose

 

1.4

 

 

 

 

 

 

Kvadratas

Žalia ir balta

 

Krypties  450 rodyklė

(pasukimas kas 900)

 

 

Evakuacijos keliuose

 

 

1.5

 

 

 

 

 

Stačiakampis

Žalia ir balta

 

 

 

 

Evakuacinis išėjimas į kairę

 

 

 

Virš durų evakuaciniuose išėjimuose, evakuacijos keliuose

 

 

1.6

 

 

 

 

 

 

Stačiakampis

Žalia ir balta

 

 

 

 

Evakuacinis išėjimas lipant laiptais aukštyn į kairę

 

 

 

Virš durų evakuaciniuose išėjimuose prieš laiptines

 

 

1.7

 

 

 

 

 

 

Stačiakampis

Žalia ir balta

 

Evakuacinis išėjimas lipant laiptais žemyn į kairę

 

 

Virš durų evakuaciniuose išėjimuose prieš laiptines

 

 

1.8

 

 

 

 

 

 

 

Stačiakampis

Žalia ir balta

 

 

 

 

 

Evakuacinis išėjimas į dešinę

 

 

 

 

 

Virš durų evakuaciniuose išėjimuose, evakuacijos keliuose

 

 

1.9

 

 

 

 

 

 

 

Stačiakampis

Žalia ir balta

 

 

Evakuacinis išėjimas lipant laiptais aukštyn į dešinę

 

 

Virš durų evakuaciniuose išėjimuose prieš laiptines

 

 

1.10

 

 

 

 

 

 

 

 

Stačiakampis

Žalia ir balta

 

 

Evakuacinis išėjimas lipant laiptais žemyn į dešinę

 

 

Virš durų evakuaciniuose išėjimuose prieš laiptines

 

 

1.11

 

 

 

 

 

Stačiakampis

Žalia ir balta

 

 

 

 

Evakuacinis išėjimas tiesiai

 

 

 

 

Virš durų evakuaciniuose išėjimuose, evakuacijos keliuose

 

1.12

 

 

 

 

 

 

 

 

Stačiakampis

Žalia ir balta

 

 

Evakuacinis išėjimas tiesiai

 

Virš (ant) durų evakuaciniuose išėjimuose

1.13

 

 

Kvadratas

Žalia ir balta

Susirinkimo vieta Susirinkimo vietoje arba virš durų į susirinkimo vietą

______________

 

Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse,

įstaigose ir organizacijose nuostatų

2 priedas

 

GAISRINĖS ĮRANGOS ŽENKLAI

 

Eil. Nr.

 

 

Ženklas

 

Forma ir spalva

 

 

 

Pavadinimas

 

 

Naudojimas

 

 

2.1

 

 

 

 

 

 

 

Kvadratas

Raudona ir balta

 

Gesintuvas

 

Gesintuvų išdėstymo vietose

 

2.2

 

 

 

 

 

 

 

Kvadratas

Raudona ir balta

 

Gaisrinės žarnos ritinys

 

Gaisrinių čiaupų įrengimo vietose

 

2.3

 

 

 

 

 

 

 

Kvadratas

Raudona ir balta

 

Gaisrinės kopėčios

 

Gaisrinių kopėčių įrengimo vietose

 

2.4

 

 

 

 

 

 

 

Kvadratas

Raudona ir balta

 

 

 

 

 

Gaisro gesinimo įrangos rinkinys

 

 

 

 

 

Priešgaisrinių skydų, stendų, spintų įrengimo vietose

 

 

 

2.5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kvadratas

Raudona ir balta

 

 

 

 

 

 

Gaisro aliarmo skelbimo vieta

 

 

 

 

 

 

Rankinių gaisrinių signalizatorių įrengimo vietose

 

 

 

 

 

2.6

 

 

 

 

 

 

 

Kvadratas

Raudona ir balta

 

Gaisro avarinis telefonas

 

Vietose, iš kur galima pranešti ugniagesiams apie gaisrą

 

2.7

 

 

 

 

 

 

 

Kvadratas

Raudona ir balta

 

Gaisrinis hidrantas

 

Gaisrinių hidrantų įrengimo vietoms nurodyti

 

2.8

 

 

 

 

 

 

Kvadratas

Raudona ir balta

 

 

 

 

Krypties rodyklė

(pasukimas kas 900)

 

 

 

 

Gaisrinės įrangos įrengimo ar išdėstymo vietoms nurodyti

 

 

______________

 

Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse,

įstaigose ir organizacijose nuostatų

3 priedas

 

INFORMACIJOS ŽENKLAI

 

Eil. Nr.

 

Ženklas

 

 

Forma ir spalva

 

 

Pavadinimas

 

 

Naudojimas

 

 

3.1

 

 

 

 

 

 

 

Kvadratas

Mėlyna ir balta

 

Pastato ar patalpos kategorija pagal sprogimo ir gaisro pavojų

 

Prie įėjimo į pastatą ar patalpą

 

3.2

 

 

 

 

 

 

 

Kvadratas

Mėlyna ir balta

 

Rūkymo vieta

 

Rūkymui įrengtose vietose

 

3.3

 

 

 

 

 

 

 

Kvadratas

Mėlyna ir balta

 

Vandens šaltinis

 

Prie vandens šaltinių, įrengtų arba pritaikytų gaisrams gesinti

______________

 

Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse,

įstaigose ir organizacijose nuostatą

4 priedas

 

DRAUDŽIAMIEJI ŽENKLAI

 

Eil. Nr.

 

Ženklas

 

 

Forma ir spalva

 

 

Pavadinimas

 

 

Naudojimas

 

 

4.1

 

 

 

 

 

 

 

Skritulys

Balta, raudona, juoda

 

Nerūkyti

 

Prie įėjimo į teritoriją, pastatą ar patalpą, kur panaudojus atvirą ugnį galimas sprogimo ar gaisro pavojus

 

4.2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skritulys

Balta, raudona, juoda

 

Draudžiama naudotis ugnimi, atvirais uždegimo šaltiniais ir rūkyti

 

Prie įėjimo į teritoriją, pastatą ar patalpą, kur panaudojus atvirą ugnį galimas sprogimo ar gaisro pavojus

 

4.3

 

 

 

 

 

 

 

 

Skritulys

Balta, raudona, juoda

 

Draudžiama gesinti vandeniu

 

Prie įėjimo į teritoriją, pastatą ar patalpą, kur naudojamas ar laikomas medžiagas draudžiama gesinti vandeniu

______________

 

Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse,

įstaigose ir organizacijose nuostatą

5 priedas

 

ĮSPĖJAMIEJI ŽENKLAI

 

Eil. Nr. Ženklas

 

Forma ir spalva

 

Pavadinimas

 

Naudojimas

 

 

5.1

 

 

 

 

 

 

 

 

Lygiakraštis trikampis

Raudona ir juoda

 

Įspėjimas.

Sprogioji medžiaga

 

Prie įėjimo į teritoriją, pastatą ar patalpą, kur naudojamos ar laikomos sprogiosios medžiagos

 

 

5.2

 

 

 

 

 

 

 

Lygiakraštis trikampis

Raudona ir juoda

 

 

Įspėjimas.

Sprogi aplinka

 

Prie įėjimo į teritoriją, pastatą ar patalpą, kur susidarius tam tikroms sąlygoms atsiranda sprogimo pavojus

 

5.3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lygiakraštis trikampis

Raudona ir juoda

 

Įspėjimas.

Liepsnioji medžiaga

 

Prie įėjimo į teritoriją, pastatą ar patalpą, kur naudojamos ar laikomos liepsniosios medžiagos

 

 

5.4

 

 

 

 

 

 

 

 

Prie įėjimo į teritoriją, pastatą ar patalpą, kur naudojamos ar laikomos sprogiosios medžiagos

 

 

Įspėjimas.

Oksiduojančioji medžiaga

 

 

Prie įėjimo į teritoriją, pastatą ar patalpą, kur naudojamos ar laikomos oksiduojančiosios  medžiagos

______________

 

Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse,

įstaigose ir organizacijose nuostatą

6 priedas

 

ŽENKLO MATMENŲ NUSTATYMAS

 

Santykis tarp didžiausio atstumo, iš kurio ženklas yra įskaitomas ir figūra bei spalva pastebimos, ir ženklo aukščio kartu su atstumo faktoriumi Z yra aprašomas šia lygtimi:

 

h = l/Z,

 

čia:

h – ženklo aukštis;

l – pastebėjimo atstumas;

Z – atstumo faktorius = 1/tan α;

α – ženklo kampinė skėstis (tan α = h/1);hir l turi tuos pačius vienetus (žr. paveikslą).

 

Žnklo aukščiu h imama stačiakampio arba kvadrato formos ženklo statmenoji kraštinė, skritulio formos ženklo skersmuo ir trikampio formos ženklo aukštinė.

Z faktorius priklauso nuo ženklo aukščio, esminių detalių dydžio, ženklo skaisčio ir jo kontrasto aplinkos atžvilgiu.

Santykis r, kuris yra ženklo aukščio ir esminės detalės dydžio dalmuo, turi būti 15 arba mažesnis. Kai r yra didesnis už 15, Z reikšmė turi būti koreguojama daugikliu 15/r.

Pagal šią geometrinę sąlygą nekoreguotas atstumo faktorius Z, galiojantis apšviestiems ženklams, turi būti 100, jeigu į ženklo paviršių krentanti apšvieta didesnė kaip 50 lx.

______________

 

 

Pakeitimai:

 

1.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-109, 2011-03-18, Žin., 2011, Nr. 36-1754 (2011-03-26), i. k. 111231GISAK0001-109

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1-404 „Dėl Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

2.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-118, 2013-04-18, Žin., 2013, Nr. 42-2099 (2013-04-24), i. k. 113231GISAK0001-118

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1-404 „Dėl Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo

 

3.

Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamentas prie Vidaus reikalų ministerijos, Įsakymas

Nr. 1-224, 2014-06-04, paskelbta TAR 2014-06-04, i. k. 2014-06150

Dėl Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2005 m. gruodžio 23 d. įsakymo Nr. 1-404 „Dėl Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatų patvirtinimo“ pakeitimo