Meniu Uždaryti

Gesintuvų ir gaisrinio inventoriaus parinkimo reikalavimai

Bendrųjų gaisrinės saugos taisyklių

5 priedas

GESINTUVŲ IR GAISRINIO INVENTORIAUS PARINKIMO REIKALAVIMAI

 1. Neteko galios nuo 2011-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin. 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

 1. Gaisrų klasių žymėjimas:

2.1. A klasė – kietųjų (dažniausia organinių) medžiagų gaisrai, kai degimas vyksta susidarius įkaitusioms anglims;

2.2. B klasė – skystųjų arba galinčių suskystėti kietųjų medžiagų gaisrai;

2.3. C klasė – dujų gaisrai;

2.4. D klasė – metalų gaisrai.

 1. Gesintuvų tipas ir skaičius nustatomas atsižvelgiant į galimo gaisro klasę, gesinimo priemonių tinkamumą gaisrui gesinti, veiksmingumą, maksimalų gesinimo plotą, patalpose ar įrenginiuose naudojamų medžiagų savybes, taip pat patalpų kategoriją pagal sprogimo ir gaisro pavojų, patalpose naudojamų ir laikomų medžiagų fizikines bei chemines savybes.
 2. Technologinių įrenginių apsaugai gesintuvų turi būti tiek, kiek jų numatyta pagal technologinius reikalavimus.
 3. Jei patalpoje yra elektros įrenginių, nuolat turinčių įtampos, tai ne mažiau kaip 50 proc. patalpose esančių gesintuvų turi būti tinkami elektros įrenginiams gesinti neišjungus įtampos. Elektros įrenginius, turinčius įtampos (iki 1000 V), veiksmingiausia gesinti dujų ir miltelių ABC klasės gesintuvais.
 4. Gaisrus muziejuose, archyvuose, kompiuterinės technikos ir kituose panašiuose pastatuose ir patalpose veiksmingiausia gesinti dujų ir miltelių ABC klasės gesintuvais.
 5. Naudojant kitokio tipo gesinimo medžiagą, būtina atsižvelgti į jos gesinimo savybes ir gamintojo standartą, taip pat į techninių sąlygų reikalavimus.
 6. Patalpose gesintuvai turi būti išdėstyti tolygiai.
 7. Gesintuvų skaičius parenkamas taip:

9.1. nustatoma galimo gaisro klasė, atsižvelgiant į naudojamų ir laikomų medžiagų fizikines bei chemines savybes;

9.2. parenkamas gesintuvas su atitinkama gesinimo medžiaga (1 lentelė);

9.3. apskaičiuojamas nešiojamųjų gesintuvų skaičius (2 lentelė);

9.4. apskaičiuojamas kilnojamųjų gesintuvų skaičius (3 lentelė).

 1. Jei patalpos plotas yra mažesnis už skaičiuojamąjį, gesintuvų skaičius apskaičiuojamas proporcingai tam plotui.
 2. Jei patalpos plotas mažesnis kaip 50 m2 (išskyrus gamybos ir sandėliavimo, taip pat techninės paskirties patalpas), gesintuvus galima laikyti bendro naudojimo koridoriuose ir vestibiuliuose. Gesintuvų skaičius nustatomas pagal bendrą visų patalpų plotą.
 3. Nenurodytais atvejais gesintuvų skaičius nustatomas, atsižvelgiant į panašios paskirties patalpas ir konkrečias sąlygas.
 4. Neteko galios nuo 2011-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin. 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

 1. Nedegaus audeklo matmenys turi būti 0,9–1,8 m. Jis skirtas nedideliam plotui gesinti.
 2. Neteko galios nuo 2017-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-265, 2017-08-16, paskelbta TAR 2017-08-17, i. k. 2017-13385

1 lentelė

Gaisro klasė Gesinimo medžiaga
vanduo putos dujos Milteliai
ABC tipo BC tipo D tipo
A + + ++
B ++ + ++ ++
C + ++ ++
D ++

 

Sutartiniai ženklai:

+ + veiksmingiausia;

+ veiksminga;

– ne tokia veiksminga.

Nešiojamųjų gesintuvų skaičiaus nustatymas

2 lentelė

Eil. Nr. Gesintuvų laikymo vieta Skaičiuojamasis matavimo vienetas Minimalus gesinimo medžiagos kiekis gesintuvuose (miltelių ar angliarūgštės – kilogramais, vandens ar putokšlio–vandens mišinio – litrais)
2 kg (l) 4 kg (l) 6 kg (l)
1. Gamybos ir sandėliavimo paskirties patalpos, priklausančios šioms pagal sprogimo ir gaisro pavojų kategorijoms:
1.1. Asg, Bsg 100 m2 21
1.2. Cg 400 m2 3 2
1.3. Dg 600 m2 2 1
1.4. Eg 800 m2 2 1
2. Visuomeninės patalpos:
2.1. viešbučių, poilsio, prekybos, maitinimo, paslaugų paskirties 200 m2 4 3 2
2.2. kultūros, sporto, gydymo, religinės paskirties 400 m2 4 3 2
2.3. mokslo, administracinės, transporto paskirties 500 m2 4 3 2
3. Medžiagų laikymas po stoginėmis ir atvirose aikštelėse:
3.1. kietų degių medžiagų 400 m2 2 1
3.2. ypač degių, labai degių ir degių skystų medžiagų bei dujų 400 m2 41 31
4. Transporto priemonių stovėjimo aikštelės:
4.1. lengvųjų automobilių (iki 100 vietų) 50 vietų 31 21
4.2. krovininių automobilių, autobusų (iki 50 vietų) 25 vietų 31 21
5. Degalinės 2 kolonėlės 21
6. Statybos:
6.1. statomų pastatų viduje 1000 m2 3 2
6.2. pastoliai kiekvienam aukštui 1
7. Ugnies darbų vietos 1 vieta 21 11
8. Transporto priemonės:
8.1. lengvieji automobiliai ir automobiliai,

kuriuose yra ne daugiau kaip 8 sėdimos vietos keleiviams ir 1 sėdima vieta vairuotojui 3

1 vnt.
8.2. autobusai, kuriuose yra daugiau kaip 8 sėdimos vietos keleiviams ir 1 sėdima vieta vairuotojui, bet ne daugiau kaip 16 sėdimų vietų keleiviams ir 1 sėdima vieta vairuotojui 1 vnt. 1
8.3. autobusai, kuriuose yra daugiau kaip 16 sėdimų vietų keleiviams ir 1 sėdima vieta vairuotojui 1 vnt. 2
8.4. krovininiai automobiliai, kurių didžiausioji leidžiamoji masė ne didesnė kaip 3,5 t 1 vnt. 1
8.5. krovininiai automobiliai, kurių didžiausioji leidžiamoji masė didesnė kaip 3,5 t 1 vnt. 1
8.6. kombainai 1 vnt. 21
8.7. kita žemės ūkio technika 1 vnt. 2 1
9. Individualūs lengvųjų automobilių garažai 1 vieta 1
10. Garažų paskirties pastatai 500 m2 4 3 2
11. Individualūs gyvenamosios paskirties pastatai 150 m2 2 1
12. Gyvenamosios (įvairių socialinių grupių) paskirties pastatai 200 m2 4 3 2
13. Specialiosios paskirties pastatai 300 m2 4 3 2

 

Lentelės pakeitimai:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

Nr. 1-374, 2014-10-14, paskelbta TAR 2014-10-14, i. k. 2014-14055

 

Sutartiniai ženklai:

1 – privalomas nedegus audeklas;

Neteko galios nuo 2013-11-01

Pastabos naikinimas:

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin. 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

Pastabos pakeitimai:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

 

3 – privaloma turėti gesintuvą, turintį ne mažiau kaip 1 kg (l) gesinimo medžiagos.

Papildyta pastaba:

Nr. 1-374, 2014-10-14, paskelbta TAR 2014-10-14, i. k. 2014-14055

Lentelės pakeitimai:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 1. Jūrų, geležinkelio ir oro transporto priemonėse gesintuvų turi būti tiek, kiek jų numatyta pagal techninės eksploatacijos taisyklių reikalavimus.
 2. Nustatant gesintuvų skaičių konkrečiai vietai būtina išsirinkti tik vieną iš 2 lentelės 4, 5 ir 6 skiltyse nurodytų normatyvų.
 3. Transporto priemonėse gesintuvai turi būti patikimai pritvirtinti lengvai pasiekiamose vietose.
 4. Transporto priemonėje, gabenančioje pavojingus krovinius, turi būti vienas 6 kg ir vienas 2 kg miltelių turintys gesintuvai.
 5. Pirotechnikos priemonių paleidimo aikštelėje turi būti ne mažiau kaip 6 kg gesinimo medžiagos turintis gesintuvas ir nedegus audeklas.
 6. Neteko galios nuo 2011-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin. 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

 1. Neteko galios nuo 2013-11-01

Punkto naikinimas:

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin. 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-234, 2011-08-01, Žin., 2011, Nr. 100-4727 (2011-08-06), i. k. 111231GISAK0001-234

Kilnojamųjų gesintuvų skaičiaus nustatymas

3 lentelė

Eil. Nr. Gesintuvų laikymo vieta Skaičiuojamasis matavimo vienetas Minimalus gesinimo medžiagos kiekis gesintuvuose (miltelių ar angliarūgštės – kilogramais, vandens ar putokšlio – vandens mišinio – litrais)
20–25 kg (l) 40 ir daugiau kg (l)
1. Gamybos ir sandėliavimo paskirties patalpos, kurioms nustatytos šios pagal sprogimo ir gaisro pavojų kategorijos:
1.1. Asg ir Bsg (didesnės kaip 400 m2) 800 m2 2 1
1.2. Cg (didesnės kaip 600 m2, kuriose laikomi degūs skysčiai arba besilydančios kietos medžiagos) 1200 m2 2 1
2. Teatrų ir koncertų salių scenos (žiūrovų skaičius vienu metu – daugiau kaip 800 žmonių) 1 scena 2 1
3. Transporto priemonių stovėjimo aikštelės:
3.1. lengvųjų automobilių (didesnės kaip 100 vietų) 100 vietų 1
3.2. krovininių automobilių, autobusų (didesnės kaip 50 vietų) 50 vietų 2 1
4. Ypač degių, labai degių ir degių skystų medžiagų bei dujų laikymo vietos po stoginėmis ir atvirose aikštelėse (didesnės kaip 750 m2) 1500 m2 2 1
5. Degalinės 1 degalinė 1

 

Lentelės pakeitimai:

Nr. 1-199, 2013-07-31, Žin., 2013, Nr. 85-4297 (2013-08-03), i. k. 113231GISAK0001-199

Lentelės pakeitimai:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

 1. Lėktuvų stovėjimo aikštelėje turi būti vienas 20–25 kg (l) ir vienas 80–100 kg (l) gesinimo medžiagos turintys gesintuvai.
 2. Nustatant konkrečios vietos gesintuvų skaičių būtina išsirinkti tik vieną iš 3 lentelės 4 ir 5 skiltyse nurodytų normatyvų.
 3. Lauko prekybos, turgaus ar mugės teritorijose, maisto ruošimo vietose, kuriose naudojamos kietuoju kuru kūrenamos šašlykinės, kepsninės, rūkyklos, buitinės krosnelės, turi būti vienas 6 kg (l) gesinimo medžiagos turintis gesintuvas ir nedegus audeklas.

Papildyta punktu:

Nr. 1-388, 2018-11-07, paskelbta TAR 2018-11-07, i. k. 2018-18027

 

_________________