Meniu Uždaryti

Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose, organizacijose nuostatai

 

PATVIRTINTA
Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo
departamento direktoriaus
2005 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. 1-404

 

GAISRINĖS SAUGOS ŽENKLŲ NAUDOJIMO ĮMONĖSE, ĮSTAIGOSE IR ORGANIZACIJOSE NUOSTATAI

 

 1. BENDROSIOS NUOSTATOS

 

 1. Gaisrinės saugos ženklų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose nuostatai (toliau – nuostatai) nustato minimalius gaisrinės saugos ženklų ir jų naudojimo įmonėse, įstaigose ir organizacijose reikalavimus, gaisrinės saugos ženklų reikšmę, formą, spalvas, taip pat įmonių, įstaigų ir organizacijų vadovų pareigas įrengti šiuos ženklus.
 2. Nuostatai parengti pagal Europos Sąjungos direktyvą 92/58/EEC dėl minimalių reikalavimų įrengiant darbo saugos ir (arba) sveikatos apsaugos ženklus ir pagal Lietuvos standartus LST ISO 7010:2012 „Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos ženklai. Registruoti saugos ženklai (tapatus ISO 7010:2011)“ ir LST ISO 3864-1:2011 „Grafiniai simboliai. Saugos spalvos ir saugos ženklai. 1 dalis. Saugos ženklų ir saugos ženklinimo projektavimo principai (tapatus ISO 3864-1:2011).“;

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-118, 2013-04-18, Žin., 2013, Nr. 42-2099 (2013-04-24), i. k. 113231GISAK0001-118

 

 1. Šių nuostatų reikalavimai yra privalomi visoms Lietuvos Respublikos teritorijoje esančioms įmonėms, įstaigoms ir organizacijoms, kitiems ūkio subjektams (toliau – įmonės), kuriuose darbo santykiai grindžiami Darbo sutarties įstatymu ir kitais darbo santykius reglamentuojančiais teisės aktais.
 2. Šie nuostatai nereglamentuoja pavojingų medžiagų pavojaus klasę nurodantiems ženklams nustatytų reikalavimų.

 

 1. PAGRINDINĖS SĄVOKOS

 

 1. Šiuose nuostatuose vartojamos sąvokos:

5.1. gaisrinės saugos ženklai – vaizdiniai ženklai (toliau – ženklai), teikiantys informaciją arba nurodymus vaizdiniu ženklu, spalva apie konkretų objektą, veiklą, situaciją, gaisrinės saugos reikalavimus;

5.2. evakuacijos krypties (saugių sąlygų) ženklai – ženklai, nurodantys saugios žmonių evakuacijos gaisro arba jo kilimo pavojaus atveju kryptį;

5.3. gaisrinės įrangos ženklai – ženklai, nurodantys gaisro gesinimo įrenginių bei priemonių įrengimo ar išdėstymo vietas;

5.4. informacijos ženklai – ženklai, teikiantys vaizdinę informaciją apie tam tikrus objektui nustatytus gaisrinės saugos reikalavimus;

5.5. draudžiamieji ženklai -ženklai, draudžiantys elgtis taip, kad kiltų pavojus arba jis būtų sukeltas;

5.6. įspėjamieji ženklai – ženklai, kurie įspėja apie riziką arba pavojų;

5.7. vaizdinis ženklas – ženklas, kuris geometrinės formos, spalvos ir piešinio arba piktogramos deriniu teikia tam tikrą informaciją ir kuris įrengiamas matomoje vietoje, pakankamai gerai apšviestas;

5.8. saugos spalva – spalva, kuriai suteikiama atitinkama saugos reikšmė;

5.9. grafinis simbolis arba piktograma – ant ženklo pavaizduota iliustracija, kuri apibūdina situaciją arba nustato tam tikrą elgesį;

5.10. šviesinis ženklas – ženklas, kurio šviesą skleidžiantis įtaisas, pagamintas iš permatomos arba šviesą praleidžiančios medžiagos ir apšviestas iš vidaus arba užpakalinės sienelės ir atrodo kaip šviečiantis paviršius;

5.11. jungtinis ženklas -ženklas, ant kurio pavaizduotos dvi ar daugiau piktogramos;

5.12. sudėtinis ženklas – ženklas, kurį sudaro du ar daugiau įvairios paskirties gaisrinės saugos ženklų, išdėstytų ant to paties laikiklio.

 

III. ĮMONIŲ VADOVŲ PAREIGOS

 

 1. Įmonių vadovai privalo įrengti gaisrinės saugos ženklus ten, kur to reikia pagal galiojančius teisės aktus, ir užtikrinti, kad jų įmonėje būtų pakankamai, kad jie būtų prižiūrimi ir tinkamai eksploatuojami.
 2. Vadovai privalo apmokyti ir instruktuoti įmonės valstybės tarnautojus ir darbuotojus dėl gaisrinės saugos ženklų taikymo įmonėje.

Mokymo metu turi būti gerai išaiškinta ženklų reikšmė, jų vaizdinės informacijos prasmė, taip pat kaip elgtis įprastais bei ekstremaliais atvejais.

 1. Įmonių vadovai gali priimti ir taikyti griežtesnius, negu išdėstyti šiuose nuostatuose, reikalavimus, garantuojančius geresnę darbuotojų saugą, ypač atsižvelgiant į techninę pažangą.

 

 1. MINIMALŪS BENDRIEJI REIKALAVIMAI GAISRINĖS SAUGOS ŽENKLAMS IR JŲ NAUDOJIMUI ĮMONĖSE

 

 1. Naudojami gaisrinės saugos ženklai:

9.1. evakuacijos krypties (saugių sąlygų) ženklai (1 priedas).

Esminiai požymiai: stačiakampio arba kvadrato forma, balta piktograma žaliame fone (žalia saugos spalva turi užimti ne mažiau kaip 50 proc. ženklo ploto);

9.2. gaisrinės įrangos ženklai (2 priedas).

Esminiai požymiai: kvadrato forma, balta piktograma raudoname fone (raudona saugos spalva turi užimti ne mažiau kaip 50 proc. ženklo ploto);

9.3. informacijos ženklai (3 priedas).

Esminiai požymiai: kvadrato forma, balta piktograma mėlyname fone (mėlyna saugos spalva turi užimti ne mažiau kaip 50 proc. ženklo ploto);

9.4. draudžiamieji ženklai (4 priedas).

Esminiai požymiai: skritulio forma, juoda piktograma baltame fone, raudona žiedinė juosta, raudona įstriža juosta (iš kairės viršaus į dešinės apačią 45 laipsnių kampu) (raudona saugos spalva turi užimti ne mažiau kaip 35 proc. ženklo ploto);

9.5. įspėjamieji ženklai (5 priedas).

Esminiai požymiai: lygiakraščio trikampio forma, juoda piktograma geltoname fone, juodas trikampis apvadas (geltona saugos spalva turi užimti ne mažiau kaip 50 proc. ženklo ploto).

 1. Įmonėse taip pat gali būti naudojami jungtiniai ir sudėtiniai gaisrinės saugos ženklai:

10.1. jungtinis ženklas – ženklas, ant kurio pavaizduotos dvi ar daugiau piktogramos, norint perteikti išsamesnę informaciją (pavyzdžiui, 1 priede nurodyti evakuacijos krypties ženklai 1.5-1.11);

10.2. sudėtinis ženklas – ženklas, kurį sudaro du ar daugiau įvairios paskirties gaisrinės saugos ženklų, išdėstytų ant to paties stačiakampio laikiklio. Jis įrengiamas tose vietose, kur vienu metu galimi keli skirtingo pobūdžio pavojai.

 1. Ženklų piktogramos turi būti paprastos ir turėti tik esmines detales. Jos gali nežymiai skirtis arba būti detalesnės, negu pateiktos šių nuostatų 1–5 prieduose, jei dėl tokių skirtumų bei pakeitimų piktogramų reikšmė nepakis ir liks suprantama.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-118, 2013-04-18, Žin., 2013, Nr. 42-2099 (2013-04-24), i. k. 113231GISAK0001-118

 

 1. Evakuacijos krypties (saugių sąlygų) ženklai turi būti fotoliuminescenciniai arba šviesiniai. Fotoliuminescencinių ženklų skaistis nustatomas bandymais laboratorijoje: praėjus 10 minučių nuo ne mažesnio nei 1000 lx šviesos srauto stiprumo 5 minučių trukmės poveikio skaistis turi būti ne mažesnis nei 140 mcd/m2, praėjus 60 minučių – ne mažesnis nei 20 mcd/m2.

Punkto pakeitimai:

Nr. 1-118, 2013-04-18, Žin., 2013, Nr. 42-2099 (2013-04-24), i. k. 113231GISAK0001-118

Nr. 1-224, 2014-06-04, paskelbta TAR 2014-06-04, i. k. 2014-06150

 

 1. Ženklai turi būti pagaminti iš smūgiams ir atmosferos veiksniams atsparių medžiagų, tinkamų aplinkai, kurioje jie naudojami.
 2. Ženklų matmenys ir kolorimetrinės bei fotometrinės savybės turi būti tokios, kad ženklai būtų aiškiai matomi ir lengvai suprantami.
 3. Ženklai turi būti įrengti reikiamame aukštyje ir tinkamu regėjimui kampu, pakankamai apšviestoje ir lengvai prieinamoje bei matomoje vietoje. Jų matmenys nustatomi pagal 6 priede pateiktą metodiką.
 4. Ženklo matomumo neturi mažinti kitos paskirties ženklai.
 5. Ženklai turi būti geros būklės, tinkamai apipavidalinti ir išdėstyti, jų turi būti pakankamas skaičius.
 6. Šviesiniai gaisrinės saugos ženklai privalo turėti avarinį energijos šaltinį, užtikrinantį ženklo veikimą dingus elektros įtampai. Būtina periodiškai tikrinti, ar šviesiniai ženklai gerai ir efektyviai veikia.
 7. Šviesinio ženklo skleidžiama šviesa, atsižvelgiant į naudojimo sąlygas, turi aiškiai skirtis nuo aplinkos. Ženklo šviesa neturi akinti, tačiau ji neturi būti ir per silpna, kad nebūtų prastai matomas ženklas.
 8. Ženklai būti periodiškai valomi, prižiūrimi, tikrinami ir taisomi, o prireikus keičiami naujais, kad būtų išsaugotos pagrindinės savybės ir (arba) veikimo principas.
 9. Gaisrinės saugos ženklai turi būti pašalinti, kai pasikeitusi situacija įmonėje nebekelia pavojaus.

______________